~~ආදරෙයි හැමදාම ~මට ඔයා අඩනවා
බලන්න බැහැ,
ඒත් ඔයා වෙනුවෙන්
අඩන්නම්,,,,,,
මට ඔයා සුසුම් හෙලනවා
බලන්න බැහැ ,,,,
ඒත් මම ඔයා
වෙනුවෙන් සුසුම්ලන්නම්
මට ඔයා වේදනා
විදිනවා බලන්න බැහැ
ඒත් මම ඔයා
වෙනුවෙන් විදවන්නම්
මට ඔයා දුකෙන්
ඉන්නවා බලන්න බැහැ.
ඒත් මම ඔයා
වෙනුවෙන් දුකෙන්
ඉන්නම් ,,,,,,,
ඒ කිසිදෙයක් නිසා
නෙවේ,,,රත්තරන්,,,
සත්තකින්ම මම ඔයාට
ගොඩාක් ආදරේ නිසා,,,,,
ඔයාගේ සතුට මගෙන්
ඈතට යන්නනම් යන්න,,,,
ඒත් මම ඉවසන්නම්,,,,,
ඔව් සත්තකින්ම
ඒ මගේ හදවතේ
පිරුණු ආදරේ නිසාමයි.....
ආදරෙයි පනටත් වඩා ,,,,,,සත්තමයි,,,,,,0 comments:

Post a Comment

ඔයාට හිතෙන දේ පහලින් ලියන්න...